รายงานการติดตาม ตรวจสอบ


เล่มรายงานประจำปี การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ปี 2564

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ปี 2563

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ปี 2562

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ปี 2561


รายงานสรุปผลความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- สรุปผลการประเมินธรรมาภิบาล ปี 2565

- สรุปผลการประเมินธรรมาภิบาล ปี 2564

- สรุปผลการประเมินธรรมาภิบาล ปี 2563