กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 12-2562
สภาวิชาการ 12-2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับ 1