กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2-2563
สภาวิชาการ 12-2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับ 1