หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-15 10:07:47

//เมื่อวานนี้// รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการดีฝ่ายวิชาการดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวในการเรียนรู้

๒. อธิการบดีได้มอบนโยบายลงสู่คณะและสาขาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานวิจัยควบคู่กับโปรเจค โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล และนำงานวิจัยไปนำเสนอและตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓. อธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการศึกษาระบบ RFID(Radio Frequency Identification) บนบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยยกตัวอย่างการใช้บัตรพนักงาน สแกน การเข้า - ออก เวลาประชุมและการทำธุรกรรมการเงิน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ แค่ใช้บัตรพนักงานเพียง ๑ ใบ

๔. อธิการบดีได้มอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสร้างระบบให้นักศึกษาเขียน Resume และแนบไฟล์เอกสารหรือไฟล์ video ในการแนะนำตัวของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีเปอร์เซ็นการมีงานทำมากขึ้น