หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-09 17:15:57

//ในช่วงเช้าของวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑//

//รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. //เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๒ ประเด็นหลักๆ ดังนี้

//สถาบัญวิจัยได้พาคณะวิจัยอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานประกวดผลงานวิจันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน Korea International Women's Invention Exposition ๒๐๑๘

*รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้มอบโล่ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพสู่เวทีโลก

**โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังรายนามดังต่อไปนี้

๑.ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน "PhosPhate  Check kits" (ชุดตรวจวัดฟอสเฟต) โดยมีผู้วิจัยร่วมดังนี้ อาจารย์รัตนชัย  ไทยประชุม , อาจารย์จิตรลดา  ชูมี และ นางสาวอาภรณ์รัตน์ อภิเดช

๒.ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน "Mango Jelly Shake" (การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงพร้อมดื่มสำเร็จรูป) โดยมีผู้วิจัยร่วมคือ อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์

๓.อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผลงาน "From royal painting to exotic pattern" (จากภาพวาดราชสำนักสู่ลวดลายอันวิจิตร) โดยมีผู้วิจัยร่วมคือ อาจารย์อนันตชัย เอกะ

๔.อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชื่อผลงาน "Coconut-Oil Printing Ink" (หมึกพิมพ์น้ำมันมะพร้าว) โดยมีผู้วิจัยร่วมคือ อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี และ อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา

๕.รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชื่อผลงาน "cleansing gel and toner products" (เจลล้างหน้า และโทนเนอร์มะขามป้อม) โดยมีผู้วิจัยร่วมคือ นายธนโรจน์  ทิมอุดม และ นายปราชญา  เทียมผาสุข

//***ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาที่สมัครเรียนและชำระค่าเทอมแล้วจำนวน ๕,๗๒๕ คน และยังมีรอบ Admission รอบที่ ๔ ที่กำลังดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ๑,๕๒๔ คน ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับผลกระทบในด้านบวกกับระบบ TCAS โดยมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมากซึ่งติดอันดับ ๑ใน๓ ของประเทศไทย

//โดยการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๑๐ วาระ ดังนี้

๑. เห็นชอบ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....

๓. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าการดำ เนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement) และตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

๔. เห็นชอบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๕. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๙ เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

๖. เห็นชอบ เลือกผู้แทนรองอธิการบดี ผู้แทนคณบดี ผู้แทนผู้อำนวยการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย

๗. เห็นชอบ นโยบายการดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๘. เห็นชอบ การพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

๙. เห็นชอบอนุมัติ ผลการสำเร็จการศึกษา รอบ ๒/๒๕๖๑

๑๐.ขอให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณรอบเนินพระนางฯ

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๕๐ น.