หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561
ประชุมติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-11 14:51:52


*//ในวันนี้ นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561 ณ อาคาร 32 ชั้น 4 ห้องประชุมบรรณาศรม
.
//เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
.
**//โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ดังนี้
1.การพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (ชี้แจงเพิ่มเติม)
2.การพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)
3.การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แบบสอบถามภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
.
//เสร็จสิ้นการประชุมเวลา 16.15 น.