หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > แนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-04 15:13:08


แนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑.แบบเสนอชื่อที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
๒.ให้หน่วยงานแนบหลักฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในการเสนอชื่อด้วย
๓.ให้ตัวแทนของหน่วยงานยื่นเอกสารเสนอชื่อมายั่งฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
.
๑.แบบการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http://bit.ly/38nPJEU
๒.ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http://bit.ly/39oQXBd