หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-05-31 10:54:29


//เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑// ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ //เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

//โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๑๕ วาระ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. เห็นชอบ การปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยเดอ มงฟอร์ต สหราชอาณาจักร 

๕. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

๖. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๗. เห็นชอบ การขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

๘. เห็นชอบ การขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

๙. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร 

๑๐. เห็นชอบ การใช้เงินรายได้สะสมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ในหลักการ) 

๑๑. เห็นชอบ ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๙ - ๑๐/๒๕๖๐ 

๑๒. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาล และอาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๑๓. เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๑๔. เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑๕. เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำสถาบัน และสำนัก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๖.๓๐ น.