หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-28 19:04:32


//ในช่วงบ่ายของวันนี้ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

//เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

//ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๒ ประเด็น ดังนี้
//๑. เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ จากวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เลื่อนมาเป็นวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
//๒. แจ้งกำหนดการและระเบียบ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

//โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน ๑ ราย โดยมี ๑. อาจารย์เปรมวดี ณ นครพนม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ๒. อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ๓.อาจารย์อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ๔. อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

//เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.