หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-28 15:30:51


//เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑// นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
//เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
//โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๖ วาระ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ภิชานรายของรองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
๒. เห็นชอบ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ) ได้แก่ นางสุริยาภา โสภณวสุ และ นางสุจิตรา สุขสมบูรณ์วัฒนา
๓. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. เห็นชอบ การแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. เห็นชอบ การปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๘.๓๐ น.