หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-26 11:01:27


*//เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
**//โดยก่อนเริ่มการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภาฯ ในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Ordre national de la légion d'Honneur Etoile de chevalier (ชั้นอัศวิน) จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส

//เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

***//โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๑๑ วาระ ดังนี้
         ๑. เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดงานตามประเพณี วันหยุดประจำปีของพนักงาน
         ๒. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
         ๓. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์บูรณาการและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐ (Excellent Center of Integrative Medicine and Health Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University (2018 – 2027) และให้กลับไปทบทวนโครงสร้างต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
         ๔. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
         ๕. เห็นชอบ ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
         ๖. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลซีย
         ๗. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
         ๘. อนุมัติ การกำหนดระดับตำแหน่งและกรอบของตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
         ๙. เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
         ๑๐. เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
         ๑๑. เห็นชอบ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๗.๓๐ น