หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-27 09:42:45

//เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561// นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

//เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ในวันนี้ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยฯ จัด“โครงการพี่ส่งน้องเรียน” เพื่อสมทบทุนให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ทั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อดำเนินการต่อไป
//เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ประธานฯ มอบนโยบาย ให้นักศึกษาสาขา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) (ดนตรีไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ แต่งการด้วยผ้าซิ่น สีน้ำเงิน - สีชมพู เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย
๒. ประธานฯ แจ้งที่ประชุม ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖
//โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๑๐ วาระ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. เห็นชอบโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
๔. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท (Griffith University Australia)
๕. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
๖. เห็นชอบ (ร่าง) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการ ๘. เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ
๙. เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ เป็นกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
๑๐. เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๘.๐๐ น.