หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-22 09:40:56


//ในช่วงบ่ายของวันนี้ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
//เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอที่ผ่านการพิจารณา ๑๑ วาระ ดังนี้

๑. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ อาจารย์อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม และอาจารย์กรรณภัทร กันแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
๒. พิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จำนวน ๙ ราย มีมติเห็นชอบตามเสนอ
๓. อนุมัติให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๗-๙/๒๕๖๐
๔. แต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๖ หลักสูตร (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
๖. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาแกนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๓ หลักสูตร (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๗. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
๘. เห็นชอบแผนรับนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์)
๙. เห็นชอบปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
๑๐. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. ...
๑๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๘.๐๐ น.