หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-15 11:46:12


//ช่วงเช้าในวันนี้// เนื่องจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งประธานสภาวิชาการ ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยก่อนเริ่มการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้หมอบดอกไม้แก่คณะกรรมการสภาวิชาการ เนื่องในวันวาเลนไทน์(Valentine's Day) ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยการประชุมสภาวิชาการในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอที่ผ่านการพิจารณา ๗ วาระ ดังนี้
๑. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษารอบ ๙/๒๕๖๑
๒. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)
๓. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขผลคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษก่อนการจบการศึกษาของนักศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร (วิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ)
๔. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๕. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (กองนโยบายและแผน)
๖. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ ๓๘ แห่ง กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๗. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ แก้ไขเพิ่มเติม หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕ สาขาวิชา

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ น.