หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-12 19:26:21

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

//ในช่วงเช้าวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
// เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
//ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. อธิการบดีฯ ชื่นชมคณะทำงานทุกภาคส่วนในงานพระราชพิธีปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๒. อธิการบดีฯ ได้นำคณะทีมงานของ ศ.ดร.นิรัติศัย กัลย์จาฤก ประธานที่ปรึกษา บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด มานำเสนอโครงการ “ENTERTAINMENT Land” เพื่อชี้แจงแนวทางการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับทางบริษัท ซึ่งจะเป็นทั้งแหล่งฝึกงานและรองรับนักศึกษาเข้าทำงานจากทุกคณะ/สาขาวิชา หลังจากการนำเสนอที่ประชุมมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดี จะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามจักได้มีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนต่อไป
๓. อธิการบดีฯ ได้มอบหมาย ผู้อำนวยการทรัพย์สินและรายได้ นำเทคโนโลยี Smart card เข้ามาพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทั้งในเรื่องการเช็คชื่อเข้าร่วมการประชุมทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมทั้งการสแกนบัตรเพื่อนำรถเข้าไปจอดภายในอาคาร การซื้ออาหารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.