หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-11 17:47:57

**//ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑//

**//รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

**//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

**//เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๒ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ อธิการบดีฯ รายงานการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระบบ tcas โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ประมาณ ๕,๗๐๐ คน โดยยังมีนักศึกษารอบ Admission รอบที่ ๔ จำนวน ๑,๕๐๐ คน และรอบรับตรงที่มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับตามกำหนดการ โดยภาพรวมแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถรับจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

๑.๒ อธิการบดีฯ เป็นตัวแทนสภาวิชาการมหาวิทยาลัย กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาการ ตำแหน่งเดิมท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์การพัฒนาที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้ท่านได้รับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย

**//โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๖ วาระ ดังนี้
๑. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษารอบ ๑/๒๕๖๑ (จำนวน ๒,๐๓๖ ราย)

๒. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ การปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์) กับ หน่วยงานภายนอก จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑.สำนักงานปลัดกระทรวงสาณารณสุข ๒.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๓.สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ๔.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๔. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษารอบ ๒/๒๕๖๑ (จำนวน ๘๖๘ ราย)

๕. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (บัณฑิตวิทยาลัย)

๖. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์)

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๑.๐๐ น.