หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-13 16:50:02


//ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑//
//รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
//เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๔ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ อธิการบดีฯ ได้เสนอนโยบาย หลักสูตร ๒ ปริญญา โดยมอบ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรการ และมีคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
๑.๒ อธิการบดีฯ แนะแนวทางการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษา
๑.๓ อธิการบดีฯ หนุนโครงการวิจัยของนักศึกษา ทุกคณะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๑.๔ อธิการบดีฯ เชิญชวนชาวสวนสุนันทาร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
//โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๒ วาระ ดังนี้
๑. เห็นชอบ เลือกผู้แทนรองอธิการบดี ผู้แทนคณบดี ผู้แทนผู้อำนวยการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ราย
๒. เห็นชอบ ขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ภิชาน ของรองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ น.