หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-13 13:45:11

        จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

         ๑. รับทราบ

            ๑.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

            ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๑.๓ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” รอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

            ๑.๔ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย

            ๑.๕ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๑๐.๑ งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – สิงหาคม ๒๕๖๑)

            ๑.๖ รายงานสรุปจำนวนผู้สมัคร และผู้รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

            ๑.๗ รายงานผลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            ๑.๘ รายงานผลการประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - based) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๑.๙ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๑.๑๐ รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๑.๑๑ รายงานกิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๑.๑๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๑ เดือน)

            ๑.๑๓ รายงานโครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – สิงหาคม ๒๕๖๑)

            ๑.๑๔ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จากคณะ/วิทยาลัย

        ๒. เห็นชอบ

            ๒.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แบบสำรวจความคิดเห็นทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            ๒.๒ การพิจารณารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน

            ๒.๓ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้เป็นวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....

            ๒.๔ การพิจารณา (ร่าง) แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

            ๒.๕ การพิจารณาโครงการและโครงสร้างศูนย์ดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและท้องถิ่น (CCC : Community Care Center)

            ๒.๖ การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติแก่นักศึกษา

            ๒.๗ การพิจารณาอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา รอบ ๔/๒๕๖๑

                                                                                                       

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย