หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-30 18:23:27


ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
.
//ช่วงบ่ายของวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ พร้อมกับประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา มีทั้งหมด ๑๕ เรื่องด้วยกัน โดยมีวาระที่สำคัญ คือ ๑.อนุมัติให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑๘-๑๙/๒๕๖๓(จำนวน ๑,๒๘๑ ราย) ๒. การทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบการประเมิน ๒/๒๕๖๔ และ แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย ได้แก่ ๑. ผศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๒. ผศ.ดร.รจนา  จันทราสา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์  อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓. อ.สมฤดี  พงษ์เสนา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ ๔. อ.อาภาภรณ์  โพธิ์กระจ่าง คณะวิทยาการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ ๕. อ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๖.๐๐ น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑