หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-25 17:11:26


ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
.
ช่วงบ่ายของวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//โดยมีวาระให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งหมด 13 เรื่องด้วยกัน โดยมีวาระที่สำคัญ คือ
1.รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กัญชาเวชศาสตร์และสมุนไพรทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กัญชาเวชศาสตร์และสมุนไพรทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
2.รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
3.รับทราบ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
4.รับทราบ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566
5.รับทราบ ผลการทบทวนประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.เห็นชอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
7.เห็นชอบ แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง บัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้)
8.เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 3 ฉบับ
9.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร
10.อนุมัติ ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 9/2565 รวมทั้งสิ้น 231 ราย
11.อนุมัติ การจ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพของพนักงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปี พ.ศ. 2566
12.เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
13.เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 15.00 น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru