หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-16 14:30:58


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
.
ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
๑.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑๘-๑๙/๒๕๖๓ (จำนวน ๑,๒๘๑ ราย)
๒.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง)
๖.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน ๕ หลักสูตร
๗.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
๘.เห็นชอบ ศักยภาพอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ราย
๙.เห็นชอบ ศักยภาพอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ราย
๑๐.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๑.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๔.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕.เห็นชอบ ๑. (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Chongqing University of Posts and Telecommunications ประเทศจีน
๒. (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Quanzhou Normal University ประเทศจีน
๓. (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Longyan University ประเทศจีน
๔. (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Shih Chien University สาธารณรัฐไต้หวัน
๑๖.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๔
๑๗.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๔
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๑๗ น.
https://uc.ssru.ac.th/home , https://ssru.ac.th/home
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาราชภัฏอันดับ๑