หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-09 10:20:50


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
.
ช่วงเช้าของวันนี้ ( 15 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 12/2564 และรอบ 13/2564 (จำนวน 1,838 ราย)
2.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร
3.เห็นชอบ ศักยภาพอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2565
.
เสร็จสิ้นการประชุม 10.20
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1