หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > มรภ.สวนสุนันทา จัดแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางบริหาร คณบดีครุศาสตร์
มรภ.สวนสุนันทา จัดแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางบริหาร คณบดีครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-20 14:41:48


          ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร และยังเปิดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง โดยก่อนเริ่มการแสดงวิสัยทัศ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ผู้สมัครทั้ง ๓ ท่าน จับฉลากเพื่อกำหนดลำดับการแสดงวิสัยทัศ ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ หมายเลข ๑ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (แสดงวิสัยทัศเป็นลำดับที่ ๒) , หมายเลข ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ วารี (แสดงวิสัยทัศเป็นลำดับที่ ๓) และ หมายเลข ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี (แสดงวิสัยทัศเป็นลำดับที่ ๑) โดยผู้สมัครทั้ง ๓ ท่าน มีเวลาท่านละ ๑๕ นาที ในการแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามจากคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ๑