หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > มรภ.สวนสุนันทา จัดแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางบริหาร คณบดีวิทยาศาสตร์ฯ
มรภ.สวนสุนันทา จัดแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางบริหาร คณบดีวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-20 14:19:06


         ช่วงเช้าของวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุ ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร และยังเปิดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมรับฟัง โดยก่อนเริ่มการแสดงวิสัยทัศ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ผู้สมัครทั้ง ๓ ท่าน จับฉลากเพื่อกำหนดลำดับการแสดงวิสัยทัศ ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ หมายเลข ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ (แสดงวิสัยทัศเป็นลำดับที่ ๓) , หมายเลข ๒ อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช (แสดงวิสัยทัศเป็นลำดับที่ ๒) และ หมายเลข ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ (แสดงวิสัยทัศเป็นลำดับที่ ๑) โดยผู้สมัครทั้ง ๓ ท่าน มีเวลาท่านละ ๑๕ นาที ในการแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามจากคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ๑