หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-21 09:45:18


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
.
*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
**เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
.
***โดยการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
1.รับทราบ ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 20 มีนาคม 2565)
2.รับทราบ สรุปจำนวนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
3.รับทราบ การเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
4.รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
5.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีการศึกษา 2565
6.เห็นชอบ ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 11.00 น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ1