หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-10 18:05:18


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
.
ช่วงเช้าของวันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
5.1 เห็นชอบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิน พันธุ์พินิจ เป็นผู้แทนจากสภาวิชาการ เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.2 เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 9/2565 รวมทั้งสิ้น 231 ราย
5.3 เห็นชอบ ศักยภาพอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 ราย
5.4 เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
5.5 เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
5.6 เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
5.7 เห็นชอบ การปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
5.8 เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
5.9 เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
5.10 เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
5.11 เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (หลักสูตรสองภาษา) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (หลักสูตรสองภาษา)
5.12 เห็นชอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากสภาวิชาการเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
.
เสร็จสิ้นการประชุม 10.20
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru