ผลการค้นหา : uc

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธ ...
2019-01-17 17:24:23
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
         เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป ...
2019-01-03 09:01:47
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
         วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการ ...
2018-12-12 18:36:20
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ในวันนี้ (20 กันยายน 2561 เวลา 14.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามห ...
2018-09-20 19:38:57
นายกสภาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
         ในวันนี้ (18 กันยายน 2561) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภ ...
2018-09-18 13:18:26
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
         //ช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ...
2018-09-18 14:48:46