ผลการค้นหา : ssru

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
//ช่วงเช้าในวันนี้// รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธ ...
2018-03-15 10:46:31
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑//ในช่วงเช้าวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชั ...
2018-03-12 19:26:21
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
//ช่วงเช้าในวันนี้// เนื่องจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งประธานสภาวิชาการ ติดภาระกิ ...
2018-02-15 11:46:12
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
//ในช่วงเช้าวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ...
2018-02-05 18:25:54
สวนสุนันทา!!! ตบเท้าเข้ารับสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
สวนสุนันทา!!! ตบเท้าเข้ารับสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในหัวข้อ "ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาล ...
2018-01-20 14:19:14
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในวันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๑) นางสาวพรพิม ...
2018-01-18 14:21:57
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//ในวันนี้// อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์แล ...
2018-01-15 10:07:22
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//ในวันนี้// เนื่องจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งประธานสภาวิชาการ ติดภาระกิจไม่สาม ...
2018-01-15 10:07:31
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//วันนี้ ดร.เลอภพ โสรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห ...
2018-01-15 10:07:39
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//เมื่อวานนี้// รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการ ...
2018-01-15 10:07:47