ผลการค้นหา : ssru

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//ในวันนี้// อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์แล ...
2018-01-15 10:07:22
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//ในวันนี้// เนื่องจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งประธานสภาวิชาการ ติดภาระกิจไม่สาม ...
2018-01-15 10:07:31
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//วันนี้ ดร.เลอภพ โสรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห ...
2018-01-15 10:07:39
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//เมื่อวานนี้// รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการ ...
2018-01-15 10:07:47
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
2018-01-15 09:59:45