ผลการค้นหา : Meeting

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔.ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติก ...
2021-06-16 14:30:58
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔.//ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิด ...
2021-04-28 16:23:17
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓.//ช่วงบ่ายของวันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๖๔) นาง ...
2021-04-08 15:30:30
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔.ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสต ...
2021-04-08 15:35:20
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเช้า)
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓.ช่วงเช้าของวันนี้ (๓๐ พฤศจิกา ...
2020-12-01 11:50:06
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (รอบบ่าย)
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (รอบบ่าย).ช่วงบ่ายของวันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) คณ ...
2020-12-01 13:57:53