ผลการค้นหา : Meeting

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
//ในช่วงบ่ายของวันนี้ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-02-28 19:04:32
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
//ช่วงเช้าในวันนี้// เนื่องจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งประธานสภาวิชาการ ติดภาระกิ ...
2018-02-15 11:46:12
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
//ในช่วงเช้าวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ...
2018-02-05 18:25:54
สวนสุนันทา!!! ตบเท้าเข้ารับสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
สวนสุนันทา!!! ตบเท้าเข้ารับสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในหัวข้อ "ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาล ...
2018-01-20 14:19:14
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในวันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๑) นางสาวพรพิม ...
2018-01-18 14:21:57
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//ในวันนี้// อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์แล ...
2018-01-15 10:07:22
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
2018-01-15 09:59:45