ผลการค้นหา : Meeting

นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ในวันนี้ (20 กันยายน 2561 เวลา 14.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามห ...
2018-09-20 19:38:57
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        ในวันนี้ (19 กันยายน 2561) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2018-09-19 16:49:47
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
         ในวันนี้ (19 กันยายน 2561 เวลา 10.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามห ...
2018-09-19 16:57:02
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์
         ในวันนี้ (19 กันยายน 2561 เวลา 11.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามห ...
2018-09-19 17:07:30
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย
         ในวันนี้ (19 กันยายน 2561 เวลา 13.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามห ...
2018-09-19 17:12:06
นายกสภาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
         ในวันนี้ (18 กันยายน 2561) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภ ...
2018-09-18 13:18:26
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
         //ช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ...
2018-09-18 14:48:46
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๙-๒๕๖๑
         ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาตราจารย์ วีระ โ ...
2018-09-13 19:43:46