ผลการค้นหา : Meeting

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
*//เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกา ...
2018-07-26 11:01:27
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
**//ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑//**//รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยร ...
2018-07-11 17:47:57
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
//ในช่วงเช้าของวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑////รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2018-07-09 17:15:57
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
//เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑// นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น ...
2018-06-28 15:30:51
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
//ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑////รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2018-06-13 16:50:02
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
//เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑// ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นปร ...
2018-05-31 10:54:29
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
//เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561// นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประช ...
2018-04-27 09:42:45
พิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรดน้ำ ...
2018-04-30 16:44:15
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
//เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้า ...
2018-04-24 09:24:40