ผลการค้นหา : Meeting

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
         //ช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ...
2018-09-18 14:48:46
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๙-๒๕๖๑
         ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาตราจารย์ วีระ โ ...
2018-09-13 19:43:46
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
*//ในช่วงเช้าของวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑//.**//รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาล ...
2018-09-12 17:59:00
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
//เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายสมชาย อัศวเศรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมก ...
2018-09-13 08:47:10
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช ...
2018-09-11 14:49:12
ประชุมติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561
*//ในวันนี้ นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของม ...
2018-09-11 14:51:52
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
*//ในช่วงเช้าของวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑//**//ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ กรรมการสภาวิชาการผู้ทร ...
2018-08-09 10:15:50