หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565.//ช่วงบ่ายของวันที่ 18 เมษายน 2565 ...
2022-07-22 15:41:17
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 18 เมษายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-07-22 15:36:40
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 รองศาสตร ...
2022-06-21 09:45:18
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 9/2564
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 9/2564.//ช่วงบ่ายของวันที่จันทร์ที่ 21 มีนาค ...
2022-06-21 09:46:21
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565.//ช่วงบ่ายของวันที่ 18 มีนาคม 2565 ...
2022-06-21 09:31:58
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565.ในช่วงบ่ายของวันนี้ 17 มีนาคม 2565 ผู้ช่วย ...
2022-06-21 09:25:49
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 16 มีนาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-06-21 09:17:54
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 รองศาสตร ...
2022-06-21 09:12:19
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565.ช่วงบ่ายของวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช ...
2022-06-21 09:07:35
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร ...
2022-02-24 10:15:37
ข่าวย้อนหลัง