หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 5/2562
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
16 พ.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั ...
29 พ.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ช ...
26 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
8 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
10 ก.ค. 62
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 7/2562
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
25 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั ...
31 ก.ค. 62
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 10/2562
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
10 ต.ค. 62
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อ ...
15 ต.ค. 62
กิจกรรมปัจจุบัน