หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-09 11:38:45

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. รับทราบ

         ๑.๑ รายงานการเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับรัฐมนตรี

         ๑.๒ รายงานการเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         ๑.๓ รายงานการเข้าร่วมการประชุม หารือ เรื่อง แนวการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการอุมดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

         ๑.๔ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

๒. เห็นชอบ

         ๒.๑ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ระดับปริญญาตรี (การแสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนด) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (นานาชาติ)

         ๒.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต สหราชอาณาจักร

         ๒.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Chinese Culture University

         ๒.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑๑ หลักสูตร

๓. อนุมัติ

         ๓.๑ ให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๖/๒๕๖๒ (จำนวน ๘๓๗ ราย)

         ๓.๒ การให้ทุนการศึกษา (โครงการทุนสุนันทา) สำหรับนักศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ทุน

๔. แต่งตั้ง

         ๔.๑ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)