หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-05-07 17:37:59

สรุปมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


         จากการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

         รับทราบ

          ๑.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

          ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

          ๑.๓ รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

          ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


          เห็นชอบ

          ๒.๑ การพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์สถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ๒.๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดตั้งและบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ๒.๓ การพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์บูรณาการและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐ Excellent Center of Integrative Medicine and Health Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University (2018 - 2027)

          ๒.๔ การพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับปรับปรุงใหม่)

          ๒.๕ การพิจารณาอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา รอบ ๑๓/๒๕๖๐

          ๒.๖ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการงานคณะวิทยาการจัดการโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑

          ๒.๗ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการงานคณะวิทยาการจัดการโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑


          แต่งตั้ง

          ๓.๑ ผู้แทนรองอธิการบดี ผู้แทนคณบดี ผู้แทนผู้อำนวยการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๔ ราย