หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10-2561
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10-2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-11 10:43:25

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------

         จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้


         ๑. รับทราบ

            ๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ      สวนสุนันทา “ มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

            ๑.๒ การรายงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเรื่องการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

            ๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๑.๔ รายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


         ๒. เห็นชอบ

            ๒.๑ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

            ๒.๒ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

            ๒.๓ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๒.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในซูริก (ETH Zurich, Swiss Federal Institute of Technology) สมาพันธรัฐสวิส

            ๒.๕ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕


         ๓. อนุมัติ

            ๓.๑ เงินรายได้สะสมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงห้องประชุม ๒๖๑๐๙ และเปลี่ยนรางน้ำ/ซ่อมหลังคาอาคาร ๒๖


         ๔. แต่งตั้ง

            ๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

            ๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

            ๔.๓ อาจารย์ ดร.ธนัชยศ จำปาหวาย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงอนุสาขาวิชาศิลปะการแสดงร่วมสมัย อาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์อนุสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

            ๔.๔ นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต์ ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

            ๔.๕ เลือกประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

            ๔.๖ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            ๔.๗ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

            ๔.๘ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

            ๔.๙ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (แทนตำแหน่งที่ว่าง)