หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11-2561
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11-2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-11 10:44:54

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------

         จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. รับทราบ

         ๑.๑ รายงานสรุปผลการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   “ มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”

         ๑.๒ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๑.๓ รายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


๒. เห็นชอบ

         ๒.๑ การขอเพิ่มเติมรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะแกน จำนวน ๑ รายวิชา ของหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (วิทยาลัยนานาชาติ)

         ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

         ๒.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร


๓. อนุมัติ

         ๓.๑ ให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๓/๒๕๖๑ จำนวน ๔๒ ราย

         ๓.๒ การให้ทุนการศึกษา (โครงการทุนสุนันทา) สำหรับนักศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำมีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน ๖ ทุน


๔. แต่งตั้ง

         ๔.๑ อาจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

         ๔.๒ คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

         ๔.๓ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

         ๔.๔ เลือกผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         ๔.๕ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม