หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2561
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-26 10:50:00

 

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้


         ๑. รับทราบ

            ๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

            ๑.๒ รายงานแผนพัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง ๔ แห่ง

            ๑.๓ รายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๑.๔ รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

         

         ๒. เห็นชอบ 

            ๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดงานตามประเพณี วันหยุดประจำปีของพนักงาน

            ๒.๒ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๒.๓ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์บูรณาการและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐ (Excellent Center of Integrative Medicine and Health Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University (2018 – 2027) และให้กลับไปทบทวนโครงสร้างต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

            ๒.๔ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๒.๕ ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๒.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลซีย

            ๒.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

         ๓. อนุมัติ

            ๓.๑ การกำหนดระดับตำแหน่งและกรอบของตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

         ๔. แต่งตั้ง

            ๔.๑ คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

            ๔.๒ คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

         ๕. อื่นๆ

            ๕.๑ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2561.docx