หน้าหลัก > ประกาศ > กิจกรรม > เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดที่ 6
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-20 13:53:48

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดใหม่

#ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พร้อมกัน วันที่ 15 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และศูนย์การศึกษาทั้ง 4 แห่ง
สามารถดูประวัติผู้สมัคร เพิ่มเติมได้ที่
http://www.personnel.ssru.ac.th/…/an…/view/newsjob0802612001