หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-11 10:42:23

มติการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕  

--------------------------------------------------------------------

         จากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติตามวาระต่างๆ ดังนี้

         ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้

            ๑. การร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัย (นายกร ทัพพะรังสี) ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา

            ๒. การแสดงความยินดี

               ๒.๑ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผศ.ดร.โกมล  ไพศาล

               ๒.๒ ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ) ๓ ราย

                    ๑) นางสุริยาภา  โสภณวสุ

                    ๒) นางสุจิตรา  สุขสมบุรณ์วัฒนา

                    ๓) นางอมรวดี  กลิ่นจันทร์

              ๒.๓ ผู้ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕ ราย

                   ๑) ผศ.เตชิต  เฉยพ่วง

                   ๒) ผศ.กวินพัฒน์  เลิศพงษ์มณี

                   ๓) ผศ.นภดล  สังวาลย์เพ็ชร

                   ๔) ผศ.ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี

             ๒.๔ การแสดงความยินดีกับนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคบากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้ง ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวะนที่ ๑-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น จากการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับ ๔ เหรียญ อยู่ในอันดับที่ ๓๗ จาก ๖๙ สถาบัน ดังนี้

                  ๑) เหรียญทอง จากการทุ่มน้ำหนัก ได้แก่ นายสุชัย  น้อยคำเมือง

                  ๒) เหรียญเงิน จากรายการวิ่งระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ชาย ได้แก่ นายธีระเดช เม่นหรุ่ม และจากรายการพุ่งแหลนหญิง ได้แก่ นางสาวมาธุสร แข็งขัน

                  ๓) เหรียณทองแดง รายการกระโดดไกลหญิง ได้แก่นางสาวมาธุสร แข็งขัน

             ๒.๕ การแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ กรรมการสภาคณาจารย์ฯ จากผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             ๒.๖. การแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สอบได้คะแนน TOEIC สูงสุด จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้แก่นางพรรณนลิน  สัชฌกุร

         ๓. การเข้าร่วมประชุม เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สำหรับ     สภาคณาจารย์และข้าราชการ" ในวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ที่ไม่ติดภารกิจพิจารณาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตามความเหมาะสม


ที่ประชุมมีมติรับทราบ

         ๑. สรุปรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

         ๒. ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินกองทุนสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๓. การเข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖

         ๔. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

         ๑. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

         ๒. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นการใช้แท็บแล็ต (Tablet) สำหรับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

         ๓. การพิจารณาซื้อของขวัญ และของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ