หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 8-2561
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 8-2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-11 17:13:48

         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  • ๑. รับทราบ

         ๑.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

         ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๑.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย

         ๑.๔ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

         ๑.๕ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๑๐.๑ งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๑)

         ๑.๖ รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๑.๗ ผลการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

         ๑.๘ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๑.๙ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จากคณะ/วิทยาลัย

         ๑.๑๐ รายงานความต้องการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมด้านการวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่จังหวัดระนอง

  • ๒. เห็นชอบ 
  •          ๒.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม พ.ศ. ....
  •          ๒.๒ การพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  •          ๒.๓ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  •          ๒.๔ การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา รอบ ๓/๒๕๖๑

๓. แต่งตั้ง

         ๓.๑ การพิจารณาเลือกผู้แทนรองอธิการบดี ผู้แทนคณบดี ผู้แทนผู้อำนวยการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย

 

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย