หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-11 14:49:12


*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
.
***เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๒ ประเด็นหลักๆ ดังนี้
//๑. อธิการบดีฯ แจงกำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
//๒. อธิการบดีฯ เชิญชวนผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเสวนาสี่สภา วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยแนะให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ
.
****โดยการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๕ วาระ ดังนี้
๑. เห็นชอบ รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน
๒. เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้เป็นวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
๔. เห็นชอบ (ร่าง) แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕. เห็นชอบ การพิจารณาโครงการและโครงสร้างศูนย์ดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและท้องถิ่น (CCC : Community Care Center)
.
ในวันนี้ได้มีทีมถ่ายทำวีดีทัศน์ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแสดงในงานครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุนันทา โดยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมีท่านอธิการบดีเป็นที่ปรึกษาการถ่ายทำวีดีทัศน์ในครั้งนี้
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ น.