ผลการค้นหา : uc

สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ...
2019-10-04 10:36:20
สรรหา คณะกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เอกสารเพิ่มเติม :1. แบบเสนอชื่อ.pdf2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ.pdf3. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัต ...
2022-08-15 15:53:03
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 3-2562
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         จากการประชุมคณะกรรมการบ ...
2019-03-13 15:22:21
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         จากการประชุมส ...
2019-03-13 15:27:43
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2019-02-28 14:23:21
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 1-2562
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         จากการประชุมคณะกรรมการบ ...
2019-01-09 16:33:52
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12-2561
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2019-01-08 16:36:06
สรุปมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
มติการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ณ ห้องปร ...
2018-12-11 10:42:23