ผลการค้นหา : ssru

สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2561
 สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามห ...
2018-07-26 10:50:00
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕-๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2018-06-07 15:57:52
สรุปมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         จากการประชุมกรรมการบริหารม ...
2018-05-07 17:37:59
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดที่ 6
รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดใหม่# ...
2018-02-20 13:53:48
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
2019-02-28 14:16:54