ผลการค้นหา : ssru

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปร ...
2019-07-20 11:13:17
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11-2561
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2018-12-11 10:44:54
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 11-2561
          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวัน ...
2019-01-09 15:54:41
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10-2561
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2018-12-11 10:43:25
สรุปมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
มติการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ณ ห้องปร ...
2018-12-11 10:42:23
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 8-2561
         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอั ...
2018-09-11 17:13:48