ผลการค้นหา : Meeting

สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามหาวิทยา ...
2020-10-08 08:36:54
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามหาวิทยา ...
2019-12-09 11:38:45
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 11/2562
         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจ ...
2019-12-09 11:11:59