ผลการค้นหา : สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สรุปมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
มติการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ณ ห้องปร ...
2018-12-11 10:42:23
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดที่ 6
รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดใหม่# ...
2018-02-20 13:53:48