ผลการค้นหา : กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 11/2562
         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจ ...
2019-12-09 11:11:59
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 9/2562
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมี ...
2019-10-04 10:28:49
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 3-2562
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         จากการประชุมคณะกรรมการบ ...
2019-03-13 15:22:21
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 1-2562
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         จากการประชุมคณะกรรมการบ ...
2019-01-09 16:33:52
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปร ...
2019-07-20 11:13:17