หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม
ประชุม

สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามหาวิทยา ...
2020-10-08 08:36:54
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 11/2562
         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจ ...
2019-12-09 11:11:59
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามหาวิทยา ...
2019-12-09 11:38:45
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ...
2019-10-04 10:36:20
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 9/2562
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมี ...
2019-10-04 10:28:49
สรรหา คณะกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เอกสารเพิ่มเติม :1. แบบเสนอชื่อ.pdf2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ.pdf3. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัต ...
2022-08-15 15:53:03
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         จากการประชุมส ...
2019-03-13 15:27:43
ประกาศปัจจุบัน